Jaarvergadering 2008

Home/Nieuws/Jaarvergadering 2008
1). Agenda
2). notulen ALV 2007
3). Jaarverslag 2007 v.h bestuur
4). Verslagen commissies
5). Leden per 3-2008
Agenda
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2007
3. Jarverslag bestuur (toegelicht door de voorzitter)
4. jaarverslag financien en begroting (toegelicht door de penningmeester)
5. bestuurswisseling: aftredend en herkiesbaar Nancy de Moed Koster en Edwin Rem
6. Commissieverslagen: digitale commissie, programmacommissie, expositiecommissie,huishoudelijke commissie, webmaster/webredactie
7. vaststellen contributie 2009
8. loting beamer-certificaten
9. rondvraag
—-Pauze—-
” Natuur in eigen omgeving en in de voormalige DDR door Otte (20 min) 
” Uit de oude doos: een serie uit 2001 ter opluistering van NVN-stand (Theo, ca 15 min). 
” 1 winterse dag door Edwin Rem (ongeveer 6 minuten)
Notulen ledenvergadering Objectief 27 maart 2007
20 aanwezigen (5 bestuur); afmeldingen Dini, Nol, Jacco
1. Opening (door voorzitter), 1 extra agendapunt: Kalisz
2. Notulen ledenvergadering 2006, notulen zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Jaarverslag bestuur.
Verslag leidt tot enkele vragen. De zorgelijke ondertoon van het bestuur wordt besproken en leidt tot de volgende afspraken/acties:
– proberen de excursies meer te combineren met een leerelement/workshop
– enquête uitzetten door bestuur over wensen & ideeën van de leden
– bij verplicht werk (maar ook bij vrij werk aan te bevelen) worden de mensen verplicht een korte inleiding te geven op het vertoonde werk door in te gaan op de gebruikte middelen (gebruikte lens/diafragma/sluitertijd/filters/flitser) en waarom je deze beelden hebt meegenomen (wat boeit je zelf in de opname of wat mankeert er juist aan). Dit levert een mooie voorzet voor discussie op.
– de verslagen van de verschillende commissies worden in 2008 14 dagen voor de jaarvergadering verspreid
4. Jaarverslag financiën en begroting
Afgesproken wordt dat het financieel verslag/begroting 14 dagen van tevoren wordt verspreid met daarbij een korte toelichting op hoofdlijnen.
Conclusie van het financieel verslag en begroting is dat er in principe 619,64 euro ruimte is voor ‘nieuwe dingen’.
Zorgpunt is het wat lagere ledental. Daarom zal de zogenaamde open avond weer in ere worden hersteld met daarbij de nodige pr. Mogelijk worden afschrijvingskosten nog naar voren gehaald (met op termijn dus een lagere jaarlast aan afschrijvingen) als het ledental nog verder gaat dalen.
De penningmeester wordt door de kascommissie decharge verleend. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Rob en Herman.
5. Ingelast punt Kalisz
Contacten tussen het Kalisz commite en Kalisz zelf leverde de oproep vanuit Polen op om vanuit NFO-HHW toch een expositie te leveren. De kosten voor het maken van de expositie (lijsten/vergrotingen etc) zal door Kalisz worden gedragen. Het geleverde werk zal moeten gaan om zowel natuur als cultuur in de omgeving van Heerhugowaard.
Onder de aanwezigen is voldoende belangstelling om werk aan te leveren voor deze expositie. Theo zal via de mail nog eens de informatie verspreiden en de coördinatie van deze Kalisz activiteit op zich nemen.
Ook geven Muriel en Nanette aan dat zij wel naar Polen willen gaan om bij de aftrap van deze expositie te zijn.
6. Bestuurswisseling
Wiebe wordt unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Allereerst bedankt Wiebe Theo voor zijn geweldige inzet over de afgelopen 13 (!) jaar als voorzitter. Namens alle leden biedt Edwin Theo een cadeau aan (digitale fotolijst) voor zijn bijzondere bijdrage aan de groei van huiskamerclubje naar de volwassen vereniging die we nu zijn.
Wiebe zal zich als voorzitter vooral inzetten voor: een club van en voor iedereen waarin inzet van iedereen aanwezig is en waar ook plaats is voor de diverse niveauverschillen zodat iedereen er wat aan heeft.
7 Commissieplannen en verslagen:
Verslagen zullen voortaan ook 14 dagen van tevoren verspreid worden.
Een korte samenvatting:
De digicommissie heeft afgelopen jaar de trend gezet voor de komende tijd: 4 keer per jaar een thema of onderwerp belichten, 1 keer een aparte digiavond (was ook een groot succes) en wil vraagbaak zijn voor alle vragen op digi-gebied.
Programmacie: discussie over de invulling van de excursies en gezamenlijke activiteiten heeft al plaatsgevonden n.a.v. het jaarverslag. Middels de enquette worden wensen en ideeën verzameld. Enige punt is nog om bij de eindejaarsverkiezing de cat. experimenteel duidelijker af te bakenen.
Expocie: aandacht wordt nog gevraagd voor de Zuyderwaardexpo. Daarnaast blijven we zoeken naar nieuwe ruimten.
Huishoudelijkecie: gaat prima
Webmaster: Theo zal deze taak met hulp van Margreet en Jacco verder oppakken, waarbij de site meer en meer een centraal punt voor de club moet worden.
8. Clubpresentaties in elkaar zetten.
Jan Hendrik wil wel een bijdrage leveren (met name geluid) aan nieuw in elkaar te zetten clubseries. Hij zal samen met Theo in ieder geval de serie voor Kalisz in elkaar gaan zetten.
Mogelijk wordt dit een nieuwe commissie.
9. Jaarlijks fotoboek.
Afgesproken wordt om eens per 5 jaar een ‘jubileum’-boek in elkaar te zetten.
10. Contributie 2008
Wordt met het vaste percentage van 5% verhoogd tot 54 euro in 2008
11. Loting beamer-certificaten
Gerard trekt 5 nummers (incl lot van lid dat certificaten ter beschikking van de club heeft gesteld) en informeert de betreffende leden per mail.
12. Rondvraag
Niels z’n oproep om beamer te calibreren zal worden opgepakt door Olaf en Jan.
Jaarverslag 2007.
Het eerste jaar onder voorzitterschap van Wiebe was er een met interne rust en externe onrust.
Om met het eerste te beginnen blijft het ledental constant tussen de 30 en 35 met juist de laatste maanden meer belangstelling van buitenaf. De zorg die tijdens de vorige jaarvergadering werd uitgesproken over een mogelijke teruggang van het aantal leden is daarmee achterhaald.
De sfeer op de avonden is zeer goed. Met name aan het begin van de avond is er vaak goede discussie die meestal gedurende de avond inzakt. Om de discussie op een goed niveau te houden zullen we opnieuw invulling gaan geven aan het avondcoördinatorschap. 
Daarmee komen we gelijk op een van de aanbevelingen/maatregelen die het bestuur uit de uitgezette enquête heeft gehaald. De enquête is opgesteld en uitgezet naar aanleiding van een verzoek daartoe tijdens de jaarvergadering in maart 2007 en is gebruikt om meer zicht te krijgen op de wensen en voorkeuren die leven binnen de club. Het bestuur heeft naar aanleiding van de enquête de volgende acties in gang gezet:
o Vanwege de behoefte aan een centrale gespreksleider is de vraag uitgezet wie de rol van avondcoördinator op zich wil nemen. Bij voldoende belangstelling kan die rol steeds afgewisseld worden. Tot nu toe zijn er drie vrijwilligers.
o Er komt extra aandacht voor het onderwerp landschappen (speciale themaavond). Het onderwerp macro komt volgend seizoen aan de beurt.
o Voor de excursies is genoeg belangstelling op papier. Qua locaties is aangesloten op de wensen die bij de enquête kenbaar zijn gemaakt. Het bestuur hoopt dat de belangstelling voor de weekeindexcursie naar de Meinweg en de paddenstoelenexcursie zal worden voortgezet.
o De digitale vragen/onderwerpen worden meegegeven aan de Digitale Commissie die met veel enthousiasme ook dit jaar weer een prima invulling heeft gegeven aan blijkbaar grote behoefte aan kennis op dit vlak.
De gemiddelde bezetting van de avonden is redelijk tot goed, met vrijwel altijd meer dan voldoende werk. Wat dat betreft hebben we een solide basis. Met bovenstaande maatregelen hopen we dit goede basisniveau nog iets verder op te krikken.
Hoogtepunt afgelopen jaar was zeker de weekeinde excursie naar het Meinweg gebied te Limburg. Niet alleen vanwege de grote belangstelling en goede voorbereiding, maar ook de afwisseling in onderwerpen maakte het tot een prima weekeinde. Alleen maakten de forse buien het fotograferen wat lastig, maar dan waren de boomkikkers weer even verlost van die lastige fotografen. Oók de voorjaarsexcursie door het Wormer- en Jisperveld onder leiding van Ton Tuinman trok veel belangstelling. Andere highlights afgelopen jaar waren de prima georganiseerde digiavond (23 januari), de slotavond met de verkiezing van de Objectief natuurfoto van het jaar en de gastspreker Menno Duijn (Polen).
Een eventuele bijdrage vanuit Objectief in verband met het jubileum van de relatie tussen Heerhugowaard en Kalisz is helaas niet doorgegaan. Ondanks de inspanningen van Theo werd een verzoek voor een bijdrage in de kosten niet gehonoreerd. Wel hebben de voorbereidingen van diverse leden hiervoor tot opnames van Heerhugowaard en omgeving geleid die anders vast niet waren gemaakt.
Extern was er onrust in de zin dat de natuurfotografen in een kwaad daglicht werden gesteld door enkele incidenten. Aangezien we in de statuten hebben opgenomen verantwoorde natuurfotografie te beoefenen is het goed om deze discussie ook levend te houden binnen de club. De club steunt de initiatieven van het NVN op dit vlak maar zal vooralsnog geen gedragsregels gaan vaststellen. Naar mening van het bestuur is het zinvoller via discussie het bewustzijn van de mensen te vergroten dan enkele dode regels op te stellen.
Het bestuur wil graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van de activiteiten van Natuurfotografieclub Objectief in 2007!
Natuur Fotografieclub OBJECTIEF. 
Verslagen commissies.
Programma Commissie.
De programmacommissie bestaat uit Otte, Rob S., Nanette, Edwin en Wiebe. De belangrijkste werkzaamheden van de programmacommissie zijn het zorg dragen voor de invulling van het jaarprogramma van Objectief. Met de bestuurswijziging tijdens de jaarvergadering in maart 2007, waarbij Wiebe als voorzitter is gekozen, zijn de werkzaamheden van de programmacommissie overgegaan naar het bestuur. Het bestuur heeft het jaarprogramma 2008 opgesteld. In het jaarverslag van de secretaris is een korte terugblik gegeven op de in 2007 georganiseerde activiteiten.
Wiebe Bosma
Website Commissie
2007 bestond uit het bijhouden van de web site met verslagen en up daten van de agenda. Het valt op dat er geen foto’s meer binnen komen voor plaatsing bij de avondverslagen, waarvan er trouwens een aantal ontbreken over 2007.
Jacco heeft een start gemaakt om de web site in een nieuw jasje te steken.
Zaten we gemiddeld per maand op 900 unieke page views, november en december lieten hier een forse toename in zien van resp. 1668 en 1633 unieke page views.
We kunnen hieruit concluderen dat we aardig wat belangstelling hebben op het www.
Theo Koeten
Huishoudelijke Commissie
Vanwege mijn afwezigheid op de reguliere avonden is er geen verslag van de HHC.
Wel ben ik nog steeds zeer betrokken, en kan men ten alle tijden een beroep op mij doen.
De clubleden helpen zelf bij de huishoudelijke taken, en ik heb hier verder geen “klachten”
over gehoord. Hopelijk snel tot ziens
Dirk Meijer.
Expositie Commissie
Ook in 2007 zijn wij er volgens mij goed in geslaagd om expositie ruimten te vinden en daar 
prima presentaties te houden ( hulde en dank dmv kaarten en cadeaubonnen)
– Verzorgingshuis Zuyderwaert te Heerhugowaard Mei-Sept
– Gemeentehuis Nieuwe-Niedorp (nazomeren) Aug-Sept
-Verzorgingshuis Buitenzorg te Langedijk Sept-Dec
Momenteel loopt de expositie in het MCA, en Muriël had vorig jaar al opties voor de Hoep en de Zandwaaier.
Kortom hulde aan de EC leden (Muriël en Johan) en speciale dank voor de hulp van diverse NFO leden (Mart in het bijzonder).
Toch nog één kleine kanttekening.
Als iedereen de gevraagde gegevens (allemaal dus) en foto’s op de juiste manier aanlevert, scheelt dat een hele boel werk en frustratie van de toch al intensief belaste EC leden.
Gerard Henselmans
Digitale Commissie
Leden: Nol Ploegmakers, Olaf Oudendijk, Vacature 
Na de succesvolle digitale avond in januari 2007 is het voor de digitale commissie een bevlogen jaar geweest. Veel leden weten ons al te vinden met allerhande vragen over van alles en nog wat t.a.v. digitale fotografie en beeldbewerking. Ook het uitlenen van de monitor kallibratie gaat goed.
Daarnaast sturen bijna alle leden netjes hun digitale bestanden op en de digitale commissie faciliteert met de beamer en de laptop.
Een ander aspect is dat de digitale commissie het verzamelen van de digitale bestanden voor de jaarlijkse NFO-fotowedstrijd heeft gecoördineerd en omgezet in de series voor de jury en de serie voor het vertonen op de avond zelf.
Daarnaast een aantal kleine onderwerpen die behandeld zijn op de clubavond, zoals de digitale fotolijstjes. 
Daarnaast zou een digitale ervaringsdag een leuke idee zijn voor 2008. Niet alleen beeldbewerking is leuk om te weten maar hoe ga je nu om met je camera. Het lijkt mij een leuk idee om een dag het veld in te trekken en ervaring met elkaar te delen hoe je bepaalde zaken nu in je camera moet instellen. Het zijn tegenwoordig zeer complexe apparaatjes geworden. Hoe moet je ze instellen om de beste resultaten te behalen.
Olaf Oudendijk
Slot opmerking Bestuur
Gezien het huidig bestand van de commissies is aanmelding van nieuwe leden zeer welkom.
Sommige Commissies draaien op 1 of 2 leden.
Het bestuur zal op de ALV nogmaals een oproep doen met een kleine profiel schets en of toelichting van de bestaande commissies, om je aan te melden voor 1 van de commissies.
leden overzicht per 1-3-2006 NFO-Heerhugowaard
1 Wiebe Bosma
2 Dick Bijlsma
3 Mart Crok
4 Rob Dekker
5 Danny Dukers
6 Nanette van Elst
7 Dini Erich
8 Anita Greeck
9 Wiebe Halbersma
10 Gerard Henselmans
11 Niels Hink
12 Jan. H. Hooijberg
13 Herman Keijer
14 Theo Koeten
15 Dirk Meijer
16 Nancy de Moed Koster
17 Olaf Oudendijk
18 Cora Paul
19 Nol Ploegmakers
20 Muriël Polet
21 Edwin Rem
22 Jacco Rens
23 Johan Reus
24 Rob Riemer
25 Jan Smit
26 Mart Smit
27 Rob Struyk
28 Joke Stuurman-Huitema
29 Margreet van Vliet
30 J. Wilgenhof
31 Otte Zijlstra
32 Jeanette van der Zwan
2017-05-18T21:48:24+02:00