Objectief Natuurfoto 2017

Home/Objectief Natuurfoto 2017
Objectief Natuurfoto 2017 2017-12-20T12:58:56+02:00

Overall Objectief Natuurfoto 2017: Edwin Rem

Vakjury Categorie ‘Thema’ 5e plaats: Johan Reus


Vakjury Categorie ‘Thema’ 4e plaats: Conny Schotanus


Vakjury Categorie ‘Thema’ 3e plaats: Ed Stam

Vakjury Categorie ‘Thema’ 2e plaats: Otte Zijlstra


Vakjury Categorie ‘Thema’ 1e plaats: Fred van den Bosch


Vakjury Categorie ‘Gewervelden’ 5e plaats: Paula Limmen


Vakjury Categorie ‘Gewervelden’ 4e plaats: Servan Ott


Vakjury Categorie ‘Gewervelden’ 3e plaats: Conny Schotanus


Vakjury Categorie ‘Gewervelden’ 2e plaats: Wim de Groot


Vakjury Categorie ‘Gewervelden’ 1e plaats: Edwin Rem


Vakjury Categorie ‘Ongewervelden’ 5e plaats: Ed Stam


Vakjury Categorie ‘Ongewervelden’ 4e plaats: Mira Diels


Vakjury Categorie ‘Ongewervelden’ 3e plaats: Fred van den Bosch


Vakjury Categorie ‘Ongewervelden’ 2e plaats: Servan Ott


Vakjury Categorie ‘Ongewervelden’ 1e plaats: Olaf Oudendijk


Vakjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 5e plaats: Johan Reus


Vakjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 4e plaats: Fred van den Bosch


Vakjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 3e plaats: Servan Ott


Vakjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 2e plaats: Edwin Rem


Vakjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 1e plaats: Mira Diels


Vakjury Categorie ‘Landschap’ 5e plaats: Wiebe Bosma


Vakjury Categorie ‘Landschap’ 4e plaats: Edwin Rem


Vakjury Categorie ‘Landschap’ 3e plaats: Fons Lunter


Vakjury Categorie ‘Landschap’ 2e plaats: Fred van den Bosch


Vakjury Categorie ‘Landschap’ 1e plaats: Fred van den Bosch


Publieksjury Categorie ‘Thema’ 3e plaats: Otte Zijlstra

Publieksjury Categorie ‘Thema’ 3e plaats: Otte Zijlstra
Publieksjury Categorie ‘Thema’ 2e plaats: Olaf Oudendijk

Publieksjury Categorie ‘Thema’ 2e plaats: Olaf OudendijkPublieksjury Categorie ‘Thema’ 1e plaats: Olaf Oudendijk

Publieksjury Categorie ‘Thema’ 2e plaats: Olaf OudendijkPublieksjury Categorie ‘Gewervelden’ 3e plaats: Edwin Rem


Publieksjury Categorie ‘Gewervelden’ 2e plaats: Edwin Rem


Publieksjury Categorie ‘Gewervelden’ 1e plaats: Wim de Groot


Publieksjury Categorie ‘Ongewervelden’ 3e plaats: Olaf Oudendijk


Publieksjury Categorie ‘Ongewervelden’ 2e plaats: Johan Reus


Publieksjury Categorie ‘Ongewervelden’ 1e plaats: Muriel Polet


Publieksjury Categorie ‘Landschap’ 3e plaats: Dick Hoogenboom


Publieksjury Categorie ‘Landschap’ 2e plaats: Edwin Rem


Publieksjury Categorie ‘Landschap’ 1e plaats: Ed Stam


Publieksjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 3e plaats: Edwin Rem


Publieksjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 2e plaats: Edwin Rem


Publieksjury Categorie ‘Planten en Fungi’ 1e plaats: Wiebe Bosma