Jaarvergadering 2007

Home/Nieuws/Jaarvergadering 2007
Agenda
Aanvang: 19.45uur.
Agenda ledenvergadering Objectief 27 maart 2007.
Aanvang: 19.45uur.
1. Opening (door voorzitter)
2. Notulen ledenvergadering 2006
3. Jaarverslag bestuur (toegelicht door de voorzitter)
4. Jaarverslag financiën en begroting (verspreid en toegelicht door penningmeester)
5. Bestuurswisseling:
Aftredend voorzitter Theo Koeten, verkiesbaar Wiebe Bosma.
Nieuwe voorzitter neemt over.
6. Commissieplannen en verslagen
– Digitale commissie
– Programma/excursiecommissie (met speciale aandacht voor gastsprekerinvulling)
– Expositiecommissie
– Huishoudelijke commissie
– Webmaster/webredactie
7. Clubpresentaties in elkaar zetten
8. Jaarlijks fotoboek
9. Vaststellen contributie 2008
10. Loting beamer-certificaten
11. Rondvraag.
Notulen ledenvergadering Objectief 28 maart 2006.
18 aanwezigen (5 bestuur); afmeldingen van Otte, Jan, Mart, Muriel, Anita en Rob S.
1. Opening (door voorzitter), geen aanleiding voor aanpassen agenda.
2. Notulen ledenvergadering 2005, notulen zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Jaarverslag bestuur (toegelicht door de voorzitter)
Verslag wordt als prettig (“gezellig”) leesbaar stuk ervaren. De zaal zal tot eind van het jaar vastgelegd worden. We moeten alert blijven op mogelijkheden voor een alternatief onderkomen. Niels oppert mogelijkheid van de parkietenvereniging te Heiloo.
4. Jaarverslag financiën en begroting (verspreid en toegelicht door penningmeester)
Afgezien van enkele afrondingsfout in centen (Excel) verder geen opmerkingen bij financiële overzichten. De voorzitter licht toe dat een begroting is ingediend bij het Prins Bernhard Fonds en dat daarop subsidie is verkregen van 1400 euro. Het bestuur stelt voor daarvoor een laptop inclusief programmatuur, tas, calibratie-‘spin’ en speakers aan te schaffen. Deze spin kan uitgeleend worden onder leden (eerste gebruik van een week is gratis, daarna € 2,50 per week). Nol en Danny hebben ook een spin en zijn bereid die (beperkt) beschikbaar te stellen.
Het voorstel wordt zonder bezwaren aangenomen.
Olaf meld nog dat hij de HEMA bereid heeft gevonden voor € 75,- het jubileumboek te sponsoren. Er worden diverse suggesties gedaan voor de besteding van dit geld (bijdrage aan laptop/software of als prijs bij de verkiezing van foto van het jaar). Olaf komt per mail met een uitgewerkt voorstel.
De kascommissie (Olaf en Dirk) besluit dit agendapunt met op te merken dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, waarop de penningmeester decharge wordt verleend. Kascommissie 2007: Olaf en Herman.
5. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Voorstel mbt art 14 goedgekeurd. Ontbrekend art 14 wordt verwijderd (nummering aanpassen). Voor de laatste spellingscontrole gaat het naar Nanette.
Het HHR wordt hiermee vastgesteld.
6. Bestuurswisseling:
Aftredend en herkiesbaar:
– Bestuurslid: Johan Reus. Johan wordt unaniem herkozen.
7. Commissieplannen en verslagen
– Digitale commissie
Danny, Olaf en Nol zullen de Digitale Cie nieuw leven inblazen (de eerste keren zal Theo aanwezig zijn om de overall afstemming te garanderen).
– Programma/excursiecommissie (met speciale aandacht voor gastsprekerinvulling)
Het bestuur vraagt de leden naar hun mening over het invullen van een workshop-achtige benadering bij een gastspreker (b.v. Ruben Smit). Dit voorstel valt goed, hoewel de kosten hiervan hoger zullen zijn dan begroot. Wiebe zal de mogelijkheden verkennen.
Wiebe licht nog verder toe:
Er komt een herhaling van de succesvolle verkiezing van de foto van het jaar.
Verzorgen van het avondverslag blijft moeizaam; iedereen wordt nogmaals gewezen op zijn/haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor vervanging bij verhindering.
Dat laatste gaat ook op voor het verplichte werk.
– Technische commissie
Zal zich niet meer richten op het selecteren van de beste werken van de avond omdat hier toch niets mee gedaan wordt (bij exposities etc). De relatie tussen expocie. en digicie wordt wellicht wat steviger.
– Expositiecommissie
Zoeken nieuwe expo-ruimte. Nol heeft daar al een voorstel voor.
– Huishoudelijke commissie
Zal nieuwe opstelling (dubbele rij stoelen tegenover scherm) realiseren.
– Webmaster/webredactie
Margreet zal Theo werk uit handen gaan nemen als webmaster.
Voorgesteld wordt niet alleen het digitale werk maar ook het analoge werk van een avond op de site te zetten, liefst in combinatie met verslag. Nanette zal als redactie de avondverslagen ontvangen en checken op spelling. Eventuele nieuwtjes kunnen naar de site, maar kunnen ook gewoon per mail verspreid worden.
8. Vaststellen contributie 2007
Het bestuur stelt, n.a.v. suggestie van Danny, voor per 2007 een indexering door te voeren tav de contributie van 5% (€ 2,45). Daarmee wordt de contributie voor 2007 € 51,45. Dit voorstel wordt met 1 tegenstem doorgevoerd.
Het voorstel voor een jeugdlidmaatschap (50% tot en met 18 jaar), wordt met algemene stemmen geaccepteerd.
9. Rondvraag.
Niels vraagt of er behoefte is aan het uitwisselen van goede fotoplekken. Voorgesteld wordt dit tijdens de pauze te doen.
Via loting worden 4 beamer-certificaten terugbetaald aan de leden.
Jaarverslag 2006 van het bestuur.
Een beetje “rommelig” jaar ligt achter ons. Veel inzet, veel enthousiasme maar toch als het puntje bij het paaltje kwam haperde er iets!
Het leek wel of men een beetje “moe” was of beter gezegd wat minder interesse in de gang van zaken rondom NFO-hhw. Of was het afstandelijkheid?
Van (grote) invloed op deze reacties was denk het Kalisz project volgens het bestuur. Niet iedereen stond te trappelen van ongeduld om hierin mee te gaan. Ver van mijn bed show, veel kilometers en een ongewis financieel vooruitzicht.
Duidelijk is dat we hier in het vervolg óf een betere voorbereiding voor moeten treffen, óf vinden dat het te hoog boven onze pet gegrepen is.
Het is jammer voor de opgebouwde contacten (natuurwachter van het Warta en Oder gebied, fotografen uit en rond Kalisz en Ryszard Bienieci, lid van de gemeente aldaar. Met deze mensen hadden wij nieuwe, voor NFO exclusieve elementen aan onze fotografie kunnen toevoegen.
De organisatie van het weekend uitje en de eindejaarswedstrijd was weer prima geregeld. Een opmerking hierbij is wel dat er “wéér” minder deelnemers waren voor het juni-weekend en dat er wel erg veel en vaak gezeurd moest worden voor inleveren van het werk voor de wedstrijd. Het bestuur zou graag van de leden willen weten wat men van ons verlangt. Stoppen of doorgaan? Dat laatste gaat alleen met de spontane inzet van alle leden! Of meer een beetje meer zelfdicipline!
De digitale commissie heeft zijn intrede gedaan en bepaald niet zonder succes. Met name Olaf had e.e.a. prima voorbereid en ook de leden gaven blijk van waardering en leergierigheid door met ruim 20 leden op de eerste extra digitale avond aanwezig te zijn. Een blijk van behoefte met een prima uitvoering.
Rondom ons heen zijn er enkele leden getroffen door familiedrama’s door overlijden van partners en/of ernstige ziekte. De betrokkenen wenst het bestuur alle sterkte voor de toekomst toe en hoopt uiteraard dat we de leden in betere omstandigheden weer zullen ontmoeten. Om bij 1 lid even speciaal stil te staan, Roland Carsten, weliswaar “stil” lid, overleed na complicaties na een operatie vrij onverwacht. Extra wrang was het dat ondergetekende nét een afspraak had gemaakt om hem voorzichtig richting digitaal te loodsen. De afspraak was reeds gemaakt. Namens alle leden heeft uw voorzitter afscheid van hem genomen tijdens de crematie. De familie heeft gemeend Rolands fotospullen ter beschikking te stellen van de fotoclub. Hier over later dit jaar meer.
Het afgelopen jaar is er een tendens waarneembaar tegen het spontaan inleveren van verplicht en vrij werk, zo kon het gebeuren dat een bijeenkomst al na 90 minuten gedaan was. Anders dan bij het vertonen van dia’s blijkt digitaal toch nog wel wat lastiger te zijn of is er een zekere mate van “wantrouwen” te bespeuren wat er met het betrokken materiaal gaat gebeuren nadat het op de club laptop is gezet.
Wij willen daar, ondanks dat het jaarverslag niet de geëigende plek daarvoor is, hier toch even dieper op ingaan.
1). Ten eerste hebben we er allemaal mee ingestemd dat het getoonde werk, digitaal of analoog, gebruikt kan worden voor de website (vroeger het clubblad), ter ondersteuning van de verslagen. De niet komers zien zo wat ze gemist hebben, de geïnteresseerden kunnen een indruk krijgen van wat we doen en zelfs maand/weekbladen zouden de makers kunnen benaderen om een foto te kunnen kopen.
2). De kopierechten blijven ten alle tijden bij de maker. De foto’s worden met minimale kwaliteit op de website gezet zodat het uitgesloten is hier een knappe foto van te reproduceren, misschien hooguit een 9x13cm!
3). Er zijn verschillende manieren voor de maker om haar of zijn naam in de foto als watermerk mee te laten liften, ook in de EXIF data kun je de kopij rechten nog eens vastleggen. Wellicht een item om door de DC te behandelen.
4). Het is een ondoenlijke zaak om op de avond zelf al het losse digitale fotomateriaal, aangeleverd op USB stick, CD, DVD, FCcard etc etc “even” op de laptop te organiseren, dat kost onnodig veel tijd en is frustrerend voor de operator. Misschien is het wel een optie de werken als EXE file aan te leveren, maar dit is ter beoordeling van de beamer operator/DC. Deze werkwijze werkt i.i.g wel sneller.
5). Anders dan vroeger wordt er te behoudend omgegaan met het “meenemen” van vrijwerk. Het bestuur zou graag zien dat, als men niet aan de beurt is met verplicht werk, men tóch vrij werk meeneemt om eventueel ruimte in te kunnen vullen. Lukt dat niet dan is men de volgende keer als eerste aan de beurt met zijn/haar vrij werk (vermelding in de agenda op de website). We moeten met z’n allen proberen de avonden wel een beetje te vullen met fotowerk en niet na het verplichte nummer snel huiswaarts keren. Daar zijn onze avonden niet voor bedoeld.
Ook signaleert het bestuur een wildgroei v.w.b. het vertonen van verplichtwerk. Het uitgangspunt van het “tonen van verplicht werk is de DISCUSSIE! Niet het doorrammen van een serie van 10 of 150 dia’s, dat heeft geen enkele toegevoegde waarde voor ons leerproces én voor de maker die ook geen commentaar te horen krijgt. Het bestuur betreurt deze gang van zaken en wil voorstellen voor de toekomst weer terug naar het verplichte werk te gaan om het serieus te becommentariëren, met of zonder avond coördinator. We zijn allemaal volwassen genoeg om reële en /of opbouwende kritiek te leveren waar de maker maar ook vooral ALLE leden iets aan hebben! Het mag wat het bestuur betreft absoluut niet afzakken naar alleen maar plaatjes kijken”.
Gaande weg het afgelopen jaar zijn Technische commissie en Digitale commissie in elkaar overgelopen, cq opgegaan. Het bestuur biedt Jan Smit haar excuses aan omdat hij zonder slag of stoot op een zijspoor uit de technische commissie is beland. Deze actie is niet helemaal goed gegaan en we zullen proberen zulke verkeerde ontwikkelingen van zaken in de toekomst te voorkomen door betere afspraken met nieuwe voorstellen van leden even beter af te stemmen. Ook leden met nieuwe ideeën en opzetjes zullen met wat meer overleg te werk dienen te gaan.
De overige commissieverslagen van de betrokkenen spreken voor zich met de opmerking van het bestuur dat we heel blij zijn met een ieders inzet waardoor bestaansrecht van NFO gewaarborgd is en blijft.
Met het beamerplan was uitgegaan van ongeveer 34 leden om de zaak financieel dekkend te kunnen houden. Afgelopen jaar zijn er echter diverse mutaties aan de verkeerde kant geweest. Een duidelijke oorzaak kan het bestuur hier niet voor vinden. Men spreekt zich ook vaak niet uit waarom men de club nu eigenlijk écht gaat verlaten. Wij denken dat de club gezond is en prima functioneert. NFO is zelf één van Nederlands beste natuurfotoclubs, qua uitrusting en kwalitatieve fotografen! Mocht er desondanks iets niet naar tevredenheid verlopen, laat dit dan weten zodat wij eventueel bij kunnen sturen. Het ledental (de penningmeester zal dieper op de materie ingaan), is kritiek te noemen omdat we met het huidige aantal leden moeten interen op eigen vermogen om het beamerplan (afbetalingsregeling) goed te kunnen financieren.
Mart Smit wist weer een paar bijzondere prestaties neer te zetten vorig jaar (en begin 2007). NFO mag er trots op zijn zo’n jonge fotograaf met veel potentie als lid binnen haar geleden te mogen hebben
Tot slot wil het bestuur iedereen bedanken die zijn/of heer steentje heeft bijgedragen, NFO-hhw te laten zijn wat het is.
leden overzicht per 1-3-2007 NFO-Heerhugowaard
1 Wiebe Bosma
2 Dick Bijlsma
3 Mart Crok
4 Rob Dekker
5 Danny Dukers
6 Nanette van Elst
7 Dini Erich
8 Anita Greeck
9 Wiebe Halbersma
10 Gerard Henselmans
11 Niels Hink
12 Jan. H. Hooijberg
13 Herman Keijer
14 Theo Koeten
15 Dirk Meijer
16 Nancy de Moed Koster
17 Olaf Oudendijk
18 Cora Paul
19 Nol Ploegmakers
20 Muriël Polet
21 Edwin Rem
22 Jacco Rens
23 Johan Reus
24 Rob Riemer
25 Jan Smit
26 Mart Smit
27 Rob Struyk
28 Joke Stuurman-Huitema
29 Margreet van Vliet
30 J. Wilgenhof
31 Otte Zijlstra
32 Jeanette van der Zwan
2017-05-18T21:48:25+02:00